Наши сътрудничества

Профил на MITSUBISHI ELECTRIC GROUP

Mitsubishi Electric Group работи на корпоративния принцип с цел да допринесе за създаването на жизнено и богато общество чрез разширяване на технологиите, услугите и творческите сили, в качеството си на лидер в производството и продажбата на електрическо и електронно оборудване, което се използва в енергийните и електрически системи, електронни приспособления и домакински електроуреди.

Корпоративна мисия

Mitsubishi Electric Group непрекъснато ще подобрява своите технологии и услуги, като влага креативност във всички аспекти от своя бизнес. По този начин допринасяме за подобряване качеството на живот в обществото ни. С тази цел, всички членове на Групата ще преследват постигането на следните седем водещи принципа.

Седем водещи принципа

1. Доверие - Установяване на връзки, в основата на които стои доверието с всички акционери, основаващи се на взаимно доверие и уважение.
2. Качество - Осигуряване на най-добрите продукти и услуги с ненадминато качество.
3. Технологии - Създаване на нови пазари чрез насърчаване на проучванията и разработването на продуктите, както и поощряване на технологичните иновации.
4. Обществено съзнание – Допринасяне към развитието на групите и обществата като цяло в ролята на играч на световната сцена.
5. Етика – Спазване на високи етични стандарти по отношение на всички усилия.
6. Околна среда - Уважение към природата и стремеж за защита и подобряване на околната среда на глобално равнище.
7. Растеж – Честно придобитите печалби поставят основите за бъдещ растеж.